แจ้งประชาสัมพันธ์แผนความคุ้มครองพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส,บุตร) ของบริษัท เอไอเอ จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อสิทธิประโยชน์แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส, บุตร) บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้เสนอแผนความคุ้มครองให้กับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส, บุตร) โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไข ดังนี้ แผนที่ 1 แผนความคุ้มครองให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครประกันสุขภาพ อัตราเบี้ยประกันคนละ 4,256 บาท/ปี ในวงเงินประกันชีวิต คนละ 100,000 บาท และประกันอุบัติเหตุ คนละ 500,000 บาท รวมทั้งผลประโยชน์อื่นตามข้อกำหนด มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ซึ่งพนักงานรับผิดชอบชำระค่าเบี้ยประกันเอง พนักงานท่านใดประสงค์จะสมัครโปรดกรอกรายละเอียดในเอกสารตามที่ระบุด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารและรับรองสำเนา…

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พ.ศ. 2566 Career path

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พ.ศ. 2566 (Career path)    …

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาโท ประจำปี 2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566…

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับพนักงานสายวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับพนักงานสายวิชาการ เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาเอก ประจำปี 2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI” ในวันที่ 16 มกราคม 2566 และวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง S1–206 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยากร อาจารย์ ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมผู้ช่วยวิทยากรจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะการใช้ Microsoft Excel ในการเตรียมข้อมูล…
1 2 3 8