แจ้งประชาสัมพันธ์แผนความคุ้มครองพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส,บุตร) ของบริษัท เอไอเอ จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อสิทธิประโยชน์แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส, บุตร) บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้เสนอแผนความคุ้มครองให้กับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส, บุตร) โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไข ดังนี้ แผนที่ 1 แผนความคุ้มครองให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครประกันสุขภาพ อัตราเบี้ยประกันคนละ 4,256 บาท/ปี ในวงเงินประกันชีวิต คนละ 100,000 บาท และประกันอุบัติเหตุ คนละ 500,000 บาท รวมทั้งผลประโยชน์อื่นตามข้อกำหนด มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ซึ่งพนักงานรับผิดชอบชำระค่าเบี้ยประกันเอง พนักงานท่านใดประสงค์จะสมัครโปรดกรอกรายละเอียดในเอกสารตามที่ระบุด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารและรับรองสำเนา…

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST – S : Spirit

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่า
S: Spirit ‘ด้วยใจ’ We work with heart. มฟล. ทำด้วยใจ
เราชาวองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำงานต่าง ๆ กันด้วยใจ ทุ่มเท และพร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เพื่อความสำเร็จขององค์กร ยึดประโยชน์ขององค์กร
เป็นสำคัญ
#MFU•FIRST #Spirit
   
 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST – R : Resourcefulness

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่า
R: Resourcefulness ‘สร้างสรรค์’ We create innovation.
มฟล. สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม
เราชาวองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปี่ยมด้วยความรู้ที่สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Resourcefulness) พัฒนากระบวนการทำงาน หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล มีความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกทางความคิดใหม่ ๆ ใช้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนากระบวนการทำงาน หรือนวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการหรือสังคม
#MFU•FIRST #Resourcefulness
   
 
1 2 3 6