อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI” ในวันที่ 25 มีนาคม และ วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง S1–201 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะการใช้ Microsoft Excel ในการเตรียมข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะการใช้ Power BI

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการขอเข้ารับการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (PSF) ระดับที่ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher)”

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการขอเข้ารับการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (PSF) ระดับที่ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher)” ในวันที่ 4–5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ให้แก่พนักงานสายวิชาการจากทุกสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพมากขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกรอกแบบฟอร์มขอเข้ารับการประเมินสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพระดับที่ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher) ได้ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ

ภาพกิจกรรม “ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career Path)”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ทางส่วนการเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรม “ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career Path)” ในรูปแบบออนไลน์ โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career Path) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career…

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เทคนิคการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”
ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ E-Park (M- Square) และทาง Zoom Meeting
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, เลขาธิการสภาการศึกษา และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้บรรยายในหัวข้ออบรมดังกล่าว
โดยมี

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน : พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศบังคับใช้ได้และมหาวิทยาลัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เช่น การรับสมัครนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยการวิจัยและพัฒนา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน : พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม E4A-518 อาคารพลเอกสำเภา
1 2 3 5