ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST – I : Integrity

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่า
I: Integrity ‘ยึดมั่น’ We always do what is right.
มฟล. ยึดมั่นในความถูกต้อง
เราชาวองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดมั่นในหลักความถูกต้องดำเนินงานตามเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สมกับความเป็นองค์กรในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบกฎระเบียบ จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้
#MFU•FIRST #Integrity
   
 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST – F : Flexibility

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่า
F : Flexibility ‘ปรับเปลี่ยน’ We change for the best.
มฟล. ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ
เราชาวองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์พลิกผันของโลกยุคปัจจุบัน โดยแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสรรค์กระบวนการทำงานใหม่ๆ โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
#MFU•FIRST #Flexibility
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI” ในวันที่ 25 มีนาคม และ วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง S1–201 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะการใช้ Microsoft Excel ในการเตรียมข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะการใช้ Power BI

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการขอเข้ารับการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (PSF) ระดับที่ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher)”

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการขอเข้ารับการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (PSF) ระดับที่ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher)” ในวันที่ 4–5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ให้แก่พนักงานสายวิชาการจากทุกสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพมากขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกรอกแบบฟอร์มขอเข้ารับการประเมินสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพระดับที่ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher) ได้ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ

ภาพกิจกรรม “ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career Path)”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ทางส่วนการเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรม “ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career Path)” ในรูปแบบออนไลน์ โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career Path) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career…
1 2 3 4 6