วันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2565

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอประชาสัมพันธ์วันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2565
เพื่อให้เพื่อนๆ พนักงานได้วางแผนการทำงานและการพักผ่อนกันค่ะ
ประกาศวันหยุดและวันหยุดชดเชย 2565 
Official Holidays for the year 2022 …

ให้บุคลากรปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home ในวันที่ 4 – 9 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเห็นสมควรกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home หลังจากวันหยุดประจำปีในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 9 มกราคม 2565
โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการปกติ ในวันที่ 10 มกราคม 2565
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ 1/2565 เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงานรูปแบบ Work from Home 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรในการปฏิบัติงานรูปแบบ Work from Home ลงวันที่

แจ้งกำหนดวันยื่นเอกสารเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแจ้งกำหนดวันยื่นเอกสารเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0 5391 6494…
1 2 3 4 5