โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ”

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอเชิญพนักงานสายปฏิบัติการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หัวข้อ “การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ”
ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านทาง Zoom Meeting จำนวน 60 คน
บรรยายโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
อาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ
อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หัวข้อที่น่าสนใจ
– การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
– วิธีการสรุปใจความสำคัญในการจัดทำรายงานการประชุม
– การใช้ภาษาในการตอบโต้ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

” MFU THANK YOU DAY : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564 “

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุการทำงาน
ในงาน ” MFU THANK YOU DAY : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564 ” จำนวน 7 ท่าน ได้แก่
1. อาจารย์ นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร
ตำแหน่งคณบดี สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
2. รองศาสตราจารย์ พล.ต.หญิง พญ.แสงแข ชำนาญวนกิจ
ตำแหน่งรองคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3. นายวีระชัย เจริญจิตติชัย
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
4.

ประกันอุบัติเหตุ ปี 2565

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ข้อตกลงคุ้มครอง คู่มือการใช้งาน TPA Care mobile app รายชื่อผู้ได้รับการคุ้มครองจากประกัน แบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ…

ประกาศ : ขยายเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home

30.04.2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ขยายเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home ออกไปจากเดิม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็น ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการปกติ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประกาศขยายเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 25/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย #staysafe #mfuworkfromhome
1 2 3 4 5