ให้บุคลากรปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home ในวันที่ 4 – 9 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเห็นสมควรกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home หลังจากวันหยุดประจำปีในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 9 มกราคม 2565
โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการปกติ ในวันที่ 10 มกราคม 2565
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ 1/2565 เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงานรูปแบบ Work from Home 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรในการปฏิบัติงานรูปแบบ Work from Home ลงวันที่

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ”

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอเชิญพนักงานสายปฏิบัติการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หัวข้อ “การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ”
ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านทาง Zoom Meeting จำนวน 60 คน
บรรยายโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
อาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ
อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หัวข้อที่น่าสนใจ
– การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
– วิธีการสรุปใจความสำคัญในการจัดทำรายงานการประชุม
– การใช้ภาษาในการตอบโต้ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

” MFU THANK YOU DAY : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564 “

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุการทำงาน
ในงาน ” MFU THANK YOU DAY : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564 ” จำนวน 7 ท่าน ได้แก่
1. อาจารย์ นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร
ตำแหน่งคณบดี สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
2. รองศาสตราจารย์ พล.ต.หญิง พญ.แสงแข ชำนาญวนกิจ
ตำแหน่งรองคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3. นายวีระชัย เจริญจิตติชัย
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
4.
1 4 5 6 7 8