โครงการเทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอเชิญพนักงานสายวิชาการเข้าร่วมโครงการ “เทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ นางสาวทวีพร ทองชัย โทร. 0-5391-6494

แจ้งประกาศยกเลิกวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2564 (วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564)

แจ้งประกาศยกเลิกวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยจะถือกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันทำงานตามปกติ เอกสารแนบ…

ประกาศ : ขยายเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ขยายเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home ออกไปจากเดิม วันที่ 25 เมษายน 2564 ให้ขยายเวลาออกไปจนถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการปกติ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ประกาศขยายเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home         #staysafe #mfuworkfromhome #personneldivisionmfu

การประชุม : ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ประชุมผ่าน Webex เพื่อรับรองงบดุล และรายงานการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และเลือกตั้งกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง
-- สมาชิกที่ลงทะเบียนและร่วมประชุมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล iPad จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1 เครื่อง และของรางวัลอีกมากมาย ได้แก่

กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตร นิติกรพบพนักงาน หัวข้อ “การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”

วันที่ 30 มีนาคม 2564          ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นิติกรพบพนักงาน หัวข้อ "การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต" ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ของบุคลากรมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความเข้าใจของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
1 2