อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI” ในวันที่ 25 มีนาคม และ วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง S1–201 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะการใช้ Microsoft Excel ในการเตรียมข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะการใช้ Power BI

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการขอเข้ารับการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (PSF) ระดับที่ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher)”

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการขอเข้ารับการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (PSF) ระดับที่ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher)” ในวันที่ 4–5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ให้แก่พนักงานสายวิชาการจากทุกสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพมากขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกรอกแบบฟอร์มขอเข้ารับการประเมินสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพระดับที่ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher) ได้ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ

ประกาศ : ขยายเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home

30.04.2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ขยายเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home ออกไปจากเดิม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็น ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการปกติ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประกาศขยายเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 25/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย #staysafe #mfuworkfromhome

กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตร นิติกรพบพนักงาน หัวข้อ “การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”

วันที่ 30 มีนาคม 2564          ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นิติกรพบพนักงาน หัวข้อ "การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต" ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ของบุคลากรมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความเข้าใจของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
1 2