ภาพกิจกรรม HR network : HR Sharing วันที่ 21 ก.พ. 2566

21.02.2023
คณะกรรมการเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (HR Network) ได้เข้าร่วมกิจกรรม HR Sharing : แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน การบริหารงานบุคคล โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล รวมถึงได้ร่วมแชร์ข้อเสนอแนะ ไอเดีย
เพื่อเป็นแนวความคิดในการพัฒนางานบริหารงานทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยต่อไป ได้มีการบรรยายและร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลการบริหารงานบุคคล
ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส่วนการเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณเครือข่ายฯ ทุกท่านค่ะ
#mfuhrnetwork
#personneldivisionmfu

แจ้งประชาสัมพันธ์แผนความคุ้มครองพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส,บุตร) ของบริษัท เอไอเอ จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อสิทธิประโยชน์แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส, บุตร) บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้เสนอแผนความคุ้มครองให้กับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส, บุตร) โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไข ดังนี้ แผนที่ 1 แผนความคุ้มครองให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครประกันสุขภาพ อัตราเบี้ยประกันคนละ 4,256 บาท/ปี ในวงเงินประกันชีวิต คนละ 100,000 บาท และประกันอุบัติเหตุ คนละ 500,000 บาท รวมทั้งผลประโยชน์อื่นตามข้อกำหนด มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ซึ่งพนักงานรับผิดชอบชำระค่าเบี้ยประกันเอง พนักงานท่านใดประสงค์จะสมัครโปรดกรอกรายละเอียดในเอกสารตามที่ระบุด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารและรับรองสำเนา…

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST – T : Teamwork

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST
ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก (Core Value)
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่า
T: Teamwork ‘ด้วยกัน’ We get it done together.
มฟล. ทำด้วยกัน เราชาวองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และพร้อมทำงานให้สำเร็จ
ไปด้วยกันทำงานร่วมกันด้วยความมีน้ำใจ จริงใจ เชื่อมั่น และให้เกียรติซึ่งกันและกัน พร้อมให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นของทุกคนในองค์กร เพื่อนำมาสู่การทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน
#MFU•FIRST #Teamwork
1 2 3 7