ประกาศ : ขยายเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home

30.04.2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ขยายเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home ออกไปจากเดิม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็น ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการปกติ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประกาศขยายเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 25/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย #staysafe #mfuworkfromhome

ประกาศ : ขยายเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ขยายเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home ออกไปจากเดิม วันที่ 25 เมษายน 2564 ให้ขยายเวลาออกไปจนถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการปกติ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ประกาศขยายเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home         #staysafe #mfuworkfromhome #personneldivisionmfu

การประชุม : ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ประชุมผ่าน Webex เพื่อรับรองงบดุล และรายงานการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และเลือกตั้งกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง
-- สมาชิกที่ลงทะเบียนและร่วมประชุมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล iPad จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1 เครื่อง และของรางวัลอีกมากมาย ได้แก่
1 2 3 4 5