โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ”

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอเชิญพนักงานสายปฏิบัติการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หัวข้อ “การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ”
ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านทาง Zoom Meeting จำนวน 60 คน
บรรยายโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
อาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ
อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หัวข้อที่น่าสนใจ
– การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
– วิธีการสรุปใจความสำคัญในการจัดทำรายงานการประชุม
– การใช้ภาษาในการตอบโต้ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

” MFU THANK YOU DAY : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564 “

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุการทำงาน
ในงาน ” MFU THANK YOU DAY : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564 ” จำนวน 7 ท่าน ได้แก่
1. อาจารย์ นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร
ตำแหน่งคณบดี สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
2. รองศาสตราจารย์ พล.ต.หญิง พญ.แสงแข ชำนาญวนกิจ
ตำแหน่งรองคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3. นายวีระชัย เจริญจิตติชัย
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
4.

ประกันอุบัติเหตุ ปี 2565

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ข้อตกลงคุ้มครอง คู่มือการใช้งาน TPA Care mobile app รายชื่อผู้ได้รับการคุ้มครองจากประกัน แบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ…

โครงการเทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอเชิญพนักงานสายวิชาการเข้าร่วมโครงการ “เทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ นางสาวทวีพร ทองชัย โทร. 0-5391-6494
1 2 3 4 5 6 7