อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน : พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศบังคับใช้ได้และมหาวิทยาลัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เช่น การรับสมัครนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยการวิจัยและพัฒนา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน : พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม E4A-518 อาคารพลเอกสำเภา

วันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2565

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอประชาสัมพันธ์วันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2565
เพื่อให้เพื่อนๆ พนักงานได้วางแผนการทำงานและการพักผ่อนกันค่ะ
ประกาศวันหยุดและวันหยุดชดเชย 2565 
Official Holidays for the year 2022 …

ให้บุคลากรปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home ในวันที่ 4 – 9 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเห็นสมควรกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home หลังจากวันหยุดประจำปีในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 9 มกราคม 2565
โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการปกติ ในวันที่ 10 มกราคม 2565
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ 1/2565 เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงานรูปแบบ Work from Home 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรในการปฏิบัติงานรูปแบบ Work from Home ลงวันที่
1 3 4 5 6 7 9