แจ้งลงชื่อและรับบัตรพนักงาน

รายชื่อพนักงานที่ต้องลงลายมือชื่อบนบัตรพนักงาน 1.   รายชื่อพนักงานที่บัตรพนักงานดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อรับบัตร ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ (AD2) 1.      …