>>> ประชาสัมพันธ์ เรื่องเลื่อนการจ่ายเงินสนับสนุนอุปกรณ์ไอที ประจำเดือน กันยายน 2561

ด้วยในเดือนกันยายน 2561 มีพนักงานสายวิชาการได้ยื่นคำร้องขอรับเงินสนับสนุนอุปกรณ์ไอที จำนวน 15 ราย แต่งบประมาณที่จัดสรรไว้ในปีงบประมาณ 2561 คงเหลือเพียงพอเบิกจ่ายได้ 8 ราย ส่วนการเจ้าหน้าที่จึงขอแจ้งให้พนักงานสายวิชาการ จำนวน 7 รายดังต่อไปนี้ทราบว่า เงินสนับสนุนฯ จะเบิกจ่ายให้ในปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561) ต่อไป 1. อ.นพ.กรวิชญ์ สวนาพร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2. อ.พญ.ญนิณี อนุศิษฐ์วิวัฒน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3. อ.นพ.กิตติศักดิ์ ฐิติปัญญา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 4. อ.ธนพร…