อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน : พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศบังคับใช้ได้และมหาวิทยาลัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เช่น การรับสมัครนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยการวิจัยและพัฒนา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน : พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562ขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม E4A-518 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสิริพัฒน์ สิริเวทิน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

272795917_1059626528156074_792565320424172267_n-1 272696785_1059626851489375_4199098449010372977_n-1 272495139_1059627001489360_2723811333687962022_n 272691404_1059627548155972_3419037602032703562_n 272660620_1059627668155960_8202919577174713991_n 272776132_1059627741489286_7037464598019830029_n