อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เทคนิคการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”

ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ E-Park (M- Square) และทาง Zoom Meeting
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, เลขาธิการสภาการศึกษา และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้บรรยายในหัวข้ออบรมดังกล่าว
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมและร่วมฟังการบรรยาย
ทั้งนี้ ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านและพบกันใหม่ในการอบรมครั้งต่อไปค่ะ 🙂
276194911_1093780014740725_7573639201565412153_n
277219519_1093781744740552_5715497904848454622_n
 276312684_1093781814740545_1009132106051061875_n
277159861_1093780698073990_2961838831724363260_n
277169886_1093781644740562_6438550694011392688_n