ภาพกิจกรรม “ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career Path)”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ทางส่วนการเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรม
“ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (
Career Path)”
ในรูปแบบออนไลน์

โดย

ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career Path) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career Path) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปรับทราบ

และได้มีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการฯ และรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงาน เพื่อที่ทางทีมงานพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายปฏิบัติการฯ จะได้นำข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career Path) ของมหาวิทยาลัย และให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ด้านการรักษาไว้ เพื่อยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล และสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรและมหาวิทยาลัย

 

cp7 cp6 cp2