ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST – F : Flexibility

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST
ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่า

F : Flexibility ‘ปรับเปลี่ยน’ We change for the best.
มฟล. ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ
เราชาวองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์พลิกผันของโลกยุคปัจจุบัน
โดยแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสรรค์กระบวนการทำงานใหม่ๆ โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

#MFU•FIRST #Flexibility

F.jpg

PR-MFU•FIRST-Do-Dont-1x1-01

02.jpg