ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST – I : Integrity

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST
ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่า

I: Integrity ‘ยึดมั่น’ We always do what is right.
มฟล. ยึดมั่นในความถูกต้อง
เราชาวองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดมั่นในหลักความถูกต้องดำเนินงานตามเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สมกับความเป็นองค์กรในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบกฎระเบียบ จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้

 298508622_1963541207181593_2295268109784697012_n

298587228_1963541217181592_791391162777723184_n

298992677_1963541293848251_3948496644832245771_n

298465569_1963541243848256_1067033820091725027_n