ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST – R : Resourcefulness

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST
ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่า

R: Resourcefulness ‘สร้างสรรค์’ We create innovation.
มฟล. สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม
เราชาวองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปี่ยมด้วยความรู้ที่สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Resourcefulness) พัฒนากระบวนการทำงาน หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล มีความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกทางความคิดใหม่ ๆ ใช้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนากระบวนการทำงาน หรือนวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการหรือสังคม

 300042344_1968508733351507_4189776455548731230_n

300268446_1968508760018171_2122379232829487262_n

300045843_1968508813351499_2923175216661395448_n

300102287_1968508753351505_7354958924689353206_n