ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST – T : Teamwork

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST
ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก (Core Value)
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่า
T: Teamwork ‘ด้วยกัน’ We get it done together.
มฟล. ทำด้วยกัน เราชาวองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และพร้อมทำงานให้สำเร็จ
ไปด้วยกันทำงานร่วมกันด้วยความมีน้ำใจ จริงใจ เชื่อมั่น และให้เกียรติซึ่งกันและกัน พร้อมให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นของทุกคนในองค์กร เพื่อนำมาสู่การทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน
#MFU•FIRST #Teamwork
303300138_1979607832241597_2166948829759771278_n 304846998_1979607942241586_2247350502258832325_n 303002395_1979607862241594_6984793369040572660_n 302947282_1979607852241595_6738412652411378723_n