แจ้งลงชื่อและรับบัตรพนักงาน

รายชื่อพนักงานที่ต้องลงลายมือชื่อบนบัตรพนักงาน

1.

 

รายชื่อพนักงานที่บัตรพนักงานดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อรับบัตร

ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ (AD2)

1.