ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ