แจ้งสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

แจ้งสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ตามหลักเกณฑ์และอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เอกสารรายละเอียด

แนบกำหนดปฏิบัติจากกรมบัญชีกลาง ว263