>>> ประชาสัมพันธ์ เรื่องเลื่อนการจ่ายเงินสนับสนุนอุปกรณ์ไอที ประจำเดือน กันยายน 2561

ด้วยในเดือนกันยายน 2561 มีพนักงานสายวิชาการได้ยื่นคำร้องขอรับเงินสนับสนุนอุปกรณ์ไอที จำนวน 15 ราย

แต่งบประมาณที่จัดสรรไว้ในปีงบประมาณ 2561 คงเหลือเพียงพอเบิกจ่ายได้ 8 ราย

ส่วนการเจ้าหน้าที่จึงขอแจ้งให้พนักงานสายวิชาการ จำนวน 7 รายดังต่อไปนี้ทราบว่า

เงินสนับสนุนฯ จะเบิกจ่ายให้ในปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561) ต่อไป

1. อ.นพ.กรวิชญ์ สวนาพร สำนักวิชาแพทยศาสตร์

2. อ.พญ.ญนิณี อนุศิษฐ์วิวัฒน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

3. อ.นพ.กิตติศักดิ์ ฐิติปัญญา สำนักวิชาแพทยศาสตร์

4. อ.ธนพร จนาพิระกนิฎฐ์ สำนักวิชาการจัดการ

5. อ.กิตติภูมิ เรืองระวีวัฒน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6. อ.กัญญภัทร อภิวงศ์ศรีชัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7. อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์