โครงการเทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอเชิญพนักงานสายวิชาการเข้าร่วมโครงการ “เทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ นางสาวทวีพร ทองชัย โทร. 0-5391-6494
640722Poster