” MFU THANK YOU DAY : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564 “

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุการทำงาน
ในงาน ” MFU THANK YOU DAY : งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564 ” จำนวน 7 ท่าน ได้แก่
1. อาจารย์ นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร
ตำแหน่งคณบดี สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
2. รองศาสตราจารย์ พล.ต.หญิง พญ.แสงแข ชำนาญวนกิจ
ตำแหน่งรองคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3. นายวีระชัย เจริญจิตติชัย
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
4. รองศาสตราจารย์นรชาติ วัง
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สำนักวิชาจีนวิทยา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มิตกิตติ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
6. อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์
ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
7. นางสุพิน ไทยประสงค์
ตำแหน่งแม่บ้าน ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น.
ผ่านทาง Zoom Meeting
640910-Poster-มุทิตาจิต