โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ”

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอเชิญพนักงานสายปฏิบัติการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หัวข้อ “การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ”
ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านทาง Zoom Meeting จำนวน 60 คน
บรรยายโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
อาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ
อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Poster-การเขียนนสราชการ
หัวข้อที่น่าสนใจ
– การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
– วิธีการสรุปใจความสำคัญในการจัดทำรายงานการประชุม
– การใช้ภาษาในการตอบโต้ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
พร้อมกับกิจกรรมฝึกปฏิบัติในระหว่างการอบรม