แจ้งกำหนดวันยื่นเอกสารเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแจ้งกำหนดวันยื่นเอกสารเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ค่ะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0 5391 6494

640809-แจ้งกำหนดการเบิกค่ารักษาพยาบาล