แจ้งวันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอประชาสัมพันธ์ วันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เพื่อให้เพื่อนๆ พนักงานได้วางแผนการทำงานต่อไปค่ะ

เอกสารวันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564

640121-วันหยุด