บุคลากร

บุคลากรส่วนการเจ้าหน้าที่

-เต็ม

ผศ.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์

Asst. Prof.Suchin Kritalukvong

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่

Tel. 0 5391 6017

e-Mail : suchin.kri@mfu.ac.th

ฝ่ายสวัสดิการ วินัย พัฒนาระบบและจัดการทั่วไป

นางสาวภารณี  เลาพัฒนกุล

MissParanee Laopattanakul

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย

Tel. 0 5391 6052

e-Mail : paranee.lao@mfu.ac.th

นายธนธร  ทาคำฟู

Mr.Thanathorn Thakhamfoo

ตำแหน่ง นิติกร

(งานนิติกรรม)

Tel. 0 5391 6493

e-Mail : thanathorn.tha@mfu.ac.th

นางสาวสวิตตา ตีรณวัฒนากูล

MissSawitta Teeranawattanakul

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานทุนการศึกษา)

Tel. 0 5391 6494

e-Mail : sawitta.tee@mfu.ac.th

นางสาวอรฉัตร วรรณวิจิตร

MissOrrachat Wannawijit

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานประเมินฯสายวิชาการ)

Tel. 0 5391 6495

e-Mail : orrachat.wan@mfu.ac.th

นายเฉลิมวุฒิ บัวบาน

Mr.Chalermwut Buaban

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานนิติกรรม)

Tel. 0 5391 6052

e-Mail : chalermwut.bua@mfu.ac.th

นางสาวเยาวลักษณ์ ม่อมดี

MissYaowaluck Momdee

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานจัดการทั่วไป)

Tel. 0 5391 6019

e-Mail : yaowaluck.mom@mfu.ac.th

ฝ่ายสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงาน

นายกิติพงษ์ วงศ์ใจ

Mr.Kitipong Vongjai

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย

Tel. 0 5391 6020

e-Mail : kitipong.von@mfu.ac.th

นายบัณฑิต มูลสถาน

Mr.Bundit Moonsathan

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานสรรหาพนักงานสายวิชาการ)

Tel. 0 5391 6020

e-mail : bandit.moo@mfu.ac.th

นายณัฐพงศ์ จันทาพูน

Mr.Nattapong Chantapoon

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานข้อมูลสารสนเทศ)

Tel. 0 5391 6020

e-Mail : nattapong.cha@mfu.ac.th

นางสาวอัจฉราภรณ์ สายวงษ์เปี้ย

MissAtcharaporn Saywongpia

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานประเมินผลฯ พนักงานสายวิชาการ)

Tel. 0 5391 6021

e-Mail : atcharaporn.say@mfu.ac.th

นางสาวเพลินพักตร์ ชื่นใจดี

MissPhlernphak Chuenchaidee

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานประเมินผลฯสายปฏิบัติการ)

Tel. 0 5391 6053

e-Mail : phlernphak.chu@mfu.ac.th

นางสาวไพจิตรา จินตประชา

MissPaijittra Jintapracha

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานสรรหาฯสายปฏิบัติการ)

Tel. 0 5391 6021

e-Mail : paijittra.jin@mfu.ac.th

นางสาวภัทรวดี จิวหา

MissPhattarawadee Jiwha

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานสรรหาฯสายปฏิบัติการ)

Tel. 0 5391 6052

e-Mail : phattarawadee.jiw@mfu.ac.th

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

นางสาววิภาวรรณ คำใส

MissWipawan Kamsai

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย

Tel. 0 5391 6053

e-Mail : wipawan.kam@mfu.ac.th

นางสาวพัชรินทร์  เรือนคำ

MissPatcharin  Ruenkham

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานขอตำแหน่งทางวิชาการ)

Tel. 0 5391 6493

e-Mail : patcharin.rue@mfu.ac.th

นางสาวคณิตา ไชยชมภู

MissKanita Chaichompoo

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานขอตำแหน่งทางวิชาการ)

Tel. 0 5391 6493

e-Mail : kanita.cha@mfu.ac.th

นางสาวทวีพร ทองชัย

MissTaweeporn Thongchai

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานขอตำแหน่งทางวิชาการ)

Tel. 0 5391 6494

e-Mail : taweeporn.oon@mfu.ac.th

นางสาวรัตติกาล เจริญทอง

MissRattikarn Jarountong

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานพัฒนาบุคลากร)

Tel. 0 5391 6494

e-Mail : rattikarn.jar@mfu.ac.th

นางสาววัลลภา ยาวินันท์

MissWallapa Yawinan

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานพัฒนาบุคลากร)

Tel. 0 5391 6021

e-Mail : wallapa.yaw@mfu.ac.th