บุคลากร

50216080ผศสุชิน

ผศ.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์

Asst. Prof.Suchin Kritalukvong

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่

Tel. 0 5391 6017

e-Mail : suchin.kri@mfu.ac.th

ฝ่ายสวัสดิการและวินัย และฝ่ายพัฒนาระบบและจัดการทั่วไป

pmuay

นางสาวภารณี  เลาพัฒนกุล

MissParanee Laopattanakul

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย

Tel. 0 5391 6052

e-Mail : paranee.lao@mfu.ac.th

pnong

นายธนธร  ทาคำฟู

Mr.Thanathorn Thakhamfoo

ตำแหน่ง นิติกร

(งานนิติกรรม)

Tel. 0 5391 6493

e-Mail : thanathorn.tha@mfu.ac.th

pden

นายบัณฑิต มูลสถาน

Mr.Bundit Moonsathan

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานสวัสดิการบุคลากร)

Tel. 0 5391 6020

e-mail : bandit.moo@mfu.ac.th

prin

นางสาวพัชรินทร์  เรือนคำ

MissPatcharin  Ruenkham

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานขอตำแหน่งทางวิชาการ)

Tel. 0 5391 6493

e-Mail : patcharin.rue@mfu.ac.th

pcare

นางสาววิภาวรรณ  คำใส

MissWipawan  Kamsai

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานฝึกอบรม)

Tel. 0 5391 6053

e-Mail : wipawan.kam@mfu.ac.th

pnid

นางสาวคณิตา ไชยชมภู

MissKanita Chaichompoo

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานที่พักพนักงาน)

Tel. 0 5391 6493

e-Mail : kanita.cha@mfu.ac.th

ptop

นายเฉลิมวุฒิ บัวบาน

Mr.Chalermwut Buaban

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานนิติกรรม)

Tel. 0 5391 6052

e-Mail : chalermwut.bua@mfu.ac.th

pbeer

นางสาวทวีพร อุ่นเมืองแก้ว

MissTaweeporn Oonmuangkaew

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานบริหารจัดการทั่วไป)

Tel. 0 5391 6494

e-Mail : taweeporn.oon@mfu.ac.th

pboom

นางสาวรัตติกาล  เจริญทอง

MissRattikarn Jarountong

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานฝึกอบรม)

Tel. 0 5391 6494

e-Mail : rattikarn.jar@mfu.ac.th

ppor

นางสาวสวิตตา ตีรณวัฒนากูล

MissSawitta Teeranawattanakul

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานทุนการศึกษา)

Tel. 0 5391 6494

e-Mail : sawitta.tee@mfu.ac.th

ฝ่ายสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงาน

pmax

นายกิติพงษ์  วงศ์ใจ

Mr.Kitipong Vongjai

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย

Tel. 0 5391 6020

e-Mail : kitipong.von@mfu.ac.th

dscf3864

นางสาวอัจฉราภรณ์ สายวงษ์เปี้ย

MissAtcharaporn Saywongpia

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานสรรหาฯสายวิชาการ)

Tel. 0 5391 6021

e-Mail : atcharaporn.say@mfu.ac.th

poh

นางสาวไพจิตรา จินตประชา

MissPaijittra Jintapracha

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานสรรหาฯสายปฏิบัติการ)

Tel. 0 5391 6021

e-Mail : paijittra.jin@mfu.ac.th

pkim

นางสาวอรฉัตร วรรณวิจิตร

MissOrrachat Wannawijit

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานประเมินฯสายวิชาการ)

Tel. 0 5391 6495

e-Mail : orrachat.wan@mfu.ac.th

pgift

นางสาวเพลินพักตร์ ชื่นใจดี

MissPlenpak Chenjaidee

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานประเมินฯ สายปฏิบัติการฯ)

Tel. 0 5391 6053

e-Mail : plenpak.che@mfu.ac.th

pair

นายณัฐพงศ์ จันทาพูน

Mr.Nattapong Chantapoon

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานข้อมูลสารสนเทศ)

Tel. 0 5391 6020

e-Mail : nattapong.cha@mfu.ac.th

eve

นางสาววัลลภา ยาวินันท์

MissWallapa Yawinan

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานข้อมูลสารสนเทศ)

Tel. 0 5391 6021

e-Mail : wallapa.yaw@mfu.ac.th