วิสัยทัศน์และภารกิจหลัก

vi1forweb

วิสัยทัศน์

ส่วนการเจ้าหน้าที่จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่เอื้ออำนวยต่อภารกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

 

ภารกิจหลัก

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การดำเนินการด้านการศึกษาวิเคราะห์ระบบ บริหารงานบุคคล จัดวางระบบบริหารงานบุคคล กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบ ค่าตอบแทน สวัสดิการด้านต่างๆ การประเมินประสิทธิภาพ และคุณภาพการทำงานของพนักงาน ดำเนินการทางวินัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การจัดทุนการศึกษา การลาไปศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย การจัดเก็บ ประวัติพนักงาน การดำเนินการเกี่ยวกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ การจ้างพนักงานชาวต่างประเทศ พัฒนาระบบการทำงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการจัดการทำงานส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย


ฝ่ายสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานสรรหา งานคัดเลือก และงานบรรจุแต่งตั้ง
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
งานจ้างชาวต่างชาติ


ฝ่ายสวัสดิการ วินัย พัฒนาระบบ และจัดการทั่วไป

งานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
งานสวัสดิการ
งานนิติกรรมสัญญาและวินัย
งานทุนการศึกษา
งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

 
ขอบคุณภาพจาก  ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง