วิสัยทัศน์และภารกิจหลัก

vi1forweb

วิสัยทัศน์

ส่วนการเจ้าหน้าที่จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่เอื้ออำนวยต่อภารกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

 

ภารกิจหลัก

ภารกิจหลักของส่วนการเจ้าหน้าที่ คือ การเป็นศูนย์รวมการบริหารงานบุคคล การบริการสรรหา คัดเลือกการบรรจุ แต่งตั้ง การพัฒนาและ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล


ฝ่ายสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานสรรหา
งานคัดเลือก
งานบรรจุแต่งตั้ง
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
งานทุนการศึกษา
งานธุรการ


ฝ่ายสวัสดิการ วินัย พัฒนาระบบ และจัดการทั่วไป

งานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
งานสวัสดิการ
งานนิติกรรมสัญญาและวินัย
งานเอกสาร
งานติดต่อประสานงาน
งานธุรการ

 
ขอบคุณภาพจาก  ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง