ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลเผยแพร่

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปณิธาน

ส่วนการเจ้าหน้าที่มุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างเป็นระบบ และยุติธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

ส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่เอื้ออำนวยต่อภารกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ

พันธกิจ

  1. ดำเนินการในด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
  2. สนับสนุน ส่งเสริมและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
  2. การพัฒนาบุคลากร 
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
  4. การขึ้นเงินเดือน วันหยุดประจำปี และสิทธิการลา 

แผนการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

 

สถิติการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 
ขอบคุณภาพจาก  ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง