กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1. ดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

2. ทำแบบประเมินความเสี่ยงผ่าน ออนไลน์ในเว็บไซต์ตามคำอธิบายในเอกสารวิธีทำแบบประเมินฯ คลิกที่นี่

3. กรอกเอกสารใบสมัคร และแบบแจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุน ตามข้อ 1 และนำส่งที่ส่วนการเจ้าหน้าที่

(หมายเหตุ * ส่งใบสมัครครบถ้วนและทำแบบประเมินความเสี่ยงในเว็บไซต์เรียบร้อย วันที่ 1 – 15 ของเดือน จะเป็นสมาชิกกองทุนฯ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป หากดำเนินการดังกล่าวหลังวันที่ 15 ของเดือน จะเป็นสมาชิกกองทุนฯ วันที่ 1 ของ 2เดือนถัดไป  เช่น ส่งใบสมัครครบถ้วน  วันที่ 5 มกราคม จะมีผลเป็นสมาชิกกองทุนวันที่ 1 กุมภาพันธ์  หากส่งใบสมัครครบถ้วนวันที่ 16 มกราคม จะมีผลเป็นสมาชิกกองทุน วันที่ 1 มีนาคม)