การทำบัตรประจำตัวบุคลากร

บัตรประจำตัวผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 – ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย บัตรประจำตัวผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2563

 – แนวปฏิบัติการทำบัตรประจำตัวผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

– แบบคำขอบัตรประจำตัวฯ กรณีบุคลากรเดิม (สำหรับผู้ที่ส่งไฟล์รูปภาพ)