ขั้นตอนการให้บริการ

 

การสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ

640303-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน-สรรหาสายว.

การสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการฯ

 

640303-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน-สรรหาสาย-ป.

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

640303-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน-บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

การขอมีบัตรแสดงตนบุคลากร (Smart Card)

640303-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน-บัตรsmart-card

งานเบิกจ่ายสวัสดิการ

 

640303-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน-เบิกจ่ายสวัสดิการ1

640303-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน-เบิกจ่ายสวัสดิการ2

ทุนการศึกษา ลาศึกษาต่อ/ลาปฏิบัติงานวิจัย

640303-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน-ลาศึกษา

 

ขอตำแหน่งทางวิชาการ

640303-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน-ขอตำแหน่ง

ที่พักบุคลากร

640303-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน-ที่พักบุคลากร

หนังสือรับรอง

640303-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน-หนังสือรับรอง