ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
: ส่วนการเจ้าหน้าที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-กจน1