ขั้นตอนการทำงานขอต่อวีซ่า และการขอต่อใบอนุญาตทำงาน (ต่อสัญญาจ้างงาน)

 ที่:  
 วันที่:   Thursday ที่ 23 February 2017
 ประเภทเอกสาร:  

รายละเอียดของเอกสาร