ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ ปี2559

 ที่:   04.13.04
 วันที่:   Thursday ที่ 05 January 2017

รายละเอียดของเอกสาร