ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับพนักงานสายวิชาการ เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาเอก (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร)

 ที่:  
 วันที่:   Monday ที่ 20 February 2017
 ประเภทเอกสาร:  

รายละเอียดของเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับพนักงานสายวิชาการ เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาเอก (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร)