ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับพนักงานสายวิชาการ เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาเอก(สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 50 ตลอดหลักสูตร)

 ที่:  
 วันที่:   Monday ที่ 20 February 2017
 ประเภทเอกสาร:  

รายละเอียดของเอกสาร