ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องหลักเกณฑ์การทำสัญญา และการชดใช้ทุนของพนักงานซึ่งได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ.2563

รายละเอียดของเอกสาร