ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ปี 2558

 ที่:   02.08.02
 วันที่:   Thursday ที่ 05 January 2017

รายละเอียดของเอกสาร

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ปี 2558