ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

 ที่:  
 วันที่:   Friday ที่ 11 January 2019

รายละเอียดของเอกสาร