ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การสรรหา การจ้าง และการลาของลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2562

 ที่:  
 วันที่:   Thursday ที่ 21 February 2019

รายละเอียดของเอกสาร