ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง หัวหน้าส่วน และหัวหน้าฝ่าย พ.ศ.2561

 ที่:  
 วันที่:   Sunday ที่ 24 September 2023
 ประเภทเอกสาร:  

รายละเอียดของเอกสาร