ใบสมัครเพื่อรับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับพนักงานสายวิชาการ เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาเอก (ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 50 ตลอดหลักสูตร)

 ที่:  
 วันที่:   Tuesday ที่ 31 January 2017
 ประเภทเอกสาร:  

รายละเอียดของเอกสาร