นิติกรพบพนักงาน 2567 หัวข้อ การเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรนิติกรพบพนักงาน หัวข้อ การเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย #mfuita #MFUfirst #personneldivisionmfu…

แจ้งประชาสัมพันธ์แผนความคุ้มครองพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส,บุตร) ของบริษัท เอไอเอ จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อสิทธิประโยชน์แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส, บุตร) บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้เสนอแผนความคุ้มครองให้กับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส, บุตร) โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไข ดังนี้ แผนที่ 1 แผนความคุ้มครองให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครประกันสุขภาพ อัตราเบี้ยประกันคนละ 4,256 บาท/ปี ในวงเงินประกันชีวิต คนละ 100,000 บาท และประกันอุบัติเหตุ คนละ 500,000 บาท รวมทั้งผลประโยชน์อื่นตามข้อกำหนด มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ซึ่งพนักงานรับผิดชอบชำระค่าเบี้ยประกันเอง พนักงานท่านใดประสงค์จะสมัครโปรดกรอกรายละเอียดในเอกสารตามที่ระบุด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารและรับรองสำเนา…

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พ.ศ. 2566 Career path

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พ.ศ. 2566 (Career path)    …

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาโท ประจำปี 2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566…

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับพนักงานสายวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับพนักงานสายวิชาการ เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาเอก ประจำปี 2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566…
1 2 3 8