นิติกรพบพนักงาน 2567 หัวข้อ การเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรนิติกรพบพนักงาน หัวข้อ การเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย #mfuita #MFUfirst #personneldivisionmfu…

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาโท ประจำปี 2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI” ในวันที่ 16 มกราคม 2566 และวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง S1–206 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยากร อาจารย์ ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมผู้ช่วยวิทยากรจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะการใช้ Microsoft Excel ในการเตรียมข้อมูล…

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI” ในวันที่ 25 มีนาคม และ วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง S1–201 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะการใช้ Microsoft Excel ในการเตรียมข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะการใช้ Power BI

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการขอเข้ารับการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (PSF) ระดับที่ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher)”

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการขอเข้ารับการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (PSF) ระดับที่ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher)” ในวันที่ 4–5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ให้แก่พนักงานสายวิชาการจากทุกสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพมากขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกรอกแบบฟอร์มขอเข้ารับการประเมินสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพระดับที่ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher) ได้ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ
1 2 3