นิติกรพบพนักงาน 2566 หัวข้อ การเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรนิติกรพบพนักงาน หัวข้อ การเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
#mfuita
#MFUfirst
#personneldivisionmfu

ภาพกิจกรรม HR network : HR Sharing วันที่ 21 ก.พ. 2566

21.02.2023
คณะกรรมการเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (HR Network) ได้เข้าร่วมกิจกรรม HR Sharing : แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน การบริหารงานบุคคล โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล รวมถึงได้ร่วมแชร์ข้อเสนอแนะ ไอเดีย
เพื่อเป็นแนวความคิดในการพัฒนางานบริหารงานทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยต่อไป ได้มีการบรรยายและร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลการบริหารงานบุคคล
ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส่วนการเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณเครือข่ายฯ ทุกท่านค่ะ
#mfuhrnetwork
#personneldivisionmfu

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จ” ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 ตึก E-Park อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : M-Square วิทยากร : อาจารย์วาทิต ประสมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ด้านการสื่อสารไปปรับใช้ในการทำงาน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทีมงาน และองค์กร เพื่อให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI” ในวันที่ 16 มกราคม 2566 และวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง S1–206 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยากร อาจารย์ ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมผู้ช่วยวิทยากรจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะการใช้ Microsoft Excel…
1 2 3 4 9