ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST – R : Resourcefulness

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่า
R: Resourcefulness ‘สร้างสรรค์’ We create innovation.
มฟล. สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม
เราชาวองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปี่ยมด้วยความรู้ที่สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Resourcefulness) พัฒนากระบวนการทำงาน หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล มีความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกทางความคิดใหม่ ๆ ใช้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนากระบวนการทำงาน หรือนวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการหรือสังคม
#MFU•FIRST #Resourcefulness
   
 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST – I : Integrity

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่า
I: Integrity ‘ยึดมั่น’ We always do what is right.
มฟล. ยึดมั่นในความถูกต้อง
เราชาวองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดมั่นในหลักความถูกต้องดำเนินงานตามเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สมกับความเป็นองค์กรในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบกฎระเบียบ จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้
#MFU•FIRST #Integrity
   
 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST – F : Flexibility

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่า
F : Flexibility ‘ปรับเปลี่ยน’ We change for the best.
มฟล. ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ
เราชาวองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์พลิกผันของโลกยุคปัจจุบัน โดยแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสรรค์กระบวนการทำงานใหม่ๆ โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
#MFU•FIRST #Flexibility
 

ภาพกิจกรรม “ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career Path)”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ทางส่วนการเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรม “ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career Path)” ในรูปแบบออนไลน์ โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career Path) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (Career…

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เทคนิคการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”
ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ E-Park (M- Square) และทาง Zoom Meeting
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, เลขาธิการสภาการศึกษา และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้บรรยายในหัวข้ออบรมดังกล่าว
โดยมี
1 2 3 4 5 6 9