โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จ”

ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 ตึก E-Park อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : M-Square

วิทยากร : อาจารย์วาทิต ประสมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ด้านการสื่อสารไปปรับใช้ในการทำงาน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทีมงาน และองค์กร เพื่อให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหาในการสื่อสาร พร้อมแนวทางการแก้ไข ฝึกการสื่อสารโดยการพูดเล่าเรื่องเพื่อให้สื่อสารได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ และกิจกรรมเกมการสื่อสาร

334999501_617268766880437_327869830276770408_n 331555622_878157796812685_8399094413637135411_n 333191394_757052552695375_3335362273196308576_n 334005306_734274884757754_2502632027547548173_n