ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พ.ศ. 2566 Career path

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ให้ดำรงตำแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พ.ศ. 2566 (Career path)